Direct contact 026 482 0002 

Ruilvoorwaarden

In samenspraak met de Oudercommissies van onze locaties is besloten een nieuw ruilbeleid vast te stellen. Het doel van ons Ruilbeleid is ouders tegemoet te komen wanneer zij incidenteel een dag extra opvang nodig hebben.

Belangrijk om te weten!
Ruilen kan alléén als het past binnen de wet & regelgeving. In de Wet Kinderopvang staat nauwlettend beschreven hoeveel kinderen er mogen worden opgevangen binnen een stamgroep en hoeveel beroepskrachten (leidsters) deze groep begeleiden. Dit wordt BKR genoemd, Beroepskracht Kind Ratio.
De VGGM (voorheen GGD) controleert kinderopvanglocaties onaangekondigd (!) in opdracht van de Gemeente. Wanneer een opvanglocatie niet voldoet aan de Wet Kinderopvang, zal een Gemeente handhaven. Kinderopvangorganisaties riskeren dan hun LKR-registratie kwijt te raken. Zònder LKR ontvangen ouders géén tegemoetkoming in hun kinderopvangkosten van de Belastingdienst. Koningskinderen hecht groot belang aan kwaliteit èn haar LKR-registratie. Wanneer een ruilverzoek wordt geweigerd is dit op basis van bovenstaande wetgeving, ofwel overschrijding van het kindaantal (de BKR).
Wij bieden het ruilen aan als een service, géén recht!
 
Ruilvoorwaarden:
• Ruilen kan alleen als het past binnen de wet & regelgeving. De BKR mag niet worden overschreden.
• Wanneer in een groep het maximaal aantal kinderen wordt opgevangen, moet eerst uitval plaatsvinden voordat er geruild kan worden.
• De opbouw van ruildagen vindt plaats middels een ondertekende afmelding van uw kind bij de groepsleiding. Hiervoor tekent u de Ruildagenkaart op de groep òf levert u een ingevuld en ondertekend Ruilopbouwverzoek (te downloaden op de site) in bij de groepsleiding van uw kind.
• Indien u uw kind wil afmelden voor een (contract)dag of meerdere dagen (vakantie), verzoeken wij u dit liefst minimaal 2 weken van te voren door te geven aan de groepsleiding van uw kind. (Wij willen u er graag op wijzen dat het tijdig afmelden van uw kind betekent dat wij andere ouders ook tijdig op de hoogte kunnen brengen van een eventuele ruilmogelijkheid.)
• Indien u een ruildag in wilt zetten, verzoeken wij u dit liefst twee weken van te voren door te geven. (We hebben meer mogelijkheden wanneer ouders hun verzoek tijdig indienen!)
• Wij kunnen ruilverzoeken maximaal twee weken van te voren toekennen.
• Nationale feestdagen komen ook in aanmerking om te ruilen. Indien de vaste opvangdag op een nationale feestdag valt, kunt u deze ruilen voor een andere dag.
• Een 52 wekencontract biedt ruimere ruilmogelijkheden dan een 40 wekencontract. In het onderstaande overzicht vindt u de ruilmogelijkheden die passen binnen uw contract.
• Een ruildagdeel kan nooit versnipperd (bijv. per uur) worden ingezet.
• Ook een ziektedag van uw kind is een ruildag, mits u uw kind vóór 8:30 uur op die dag heeft afgemeld. (Voor de BSO kunt u uw afmelding ook (tijdig) inspreken op onze voicemail.)
• Niet gebruikte ruildagen komen te vervallen…
   1. Na een gedeeltelijke opzegging of beëindiging van het contract òf
   2. Bij verandering in de opvangsoort (kinderdagopvang/buitenschoolse opvang) òf
   3. Na 365 dagen
• Ruildagen zijn gekoppeld aan het specifieke kind en niet overdraagbaar naar andere kinderen.
• Voor opgebouwde ruildagen vindt geen restitutie plaats.
• Indien een kind onverhoopt niet komt op de afgesproken ruildag, dan komt de ruildag te vervallen. Een afgesproken ruildag kan de dag ervoor tot 12.00 uur geannuleerd worden.
• Wij willen ouders erop wijzen dat wanneer u uw kind vooraf afmeldt voor een bepaalde dag, deze dag als ruildag aan een andere ouder kan worden aangeboden. In verband met de BKR kunnen wij het terugdraaien van een afmelding daarom NIET garanderen.
• Wij streven ernaar uw kind op eigen stamgroep op te vangen bij de eigen groepsleiding. Wanneer dit niet lukt, dan kunnen wij, op uw verzoek, uw kind wellicht plaatsen op een andere stamgroep. Hiervoor is altijd (schriftelijk)toestemming van de ouder nodig.
• Ruilen is alleen mogelijk binnen de looptijd van het contract.
• Dagen die vooraf geruild worden, zullen bij vroegtijdige (gedeeltelijke) opzegging worden gefactureerd als Extra dag(del)en.

Welke ruilmogelijkheden zijn er binnen uw contract?
KDV 52 weken 
• Een hele dag tegoed inzetten, voor een hele dag.
• Een hele dag tegoed inzetten, voor een halve dag. Resturen vervallen.
• Een halve dag tegoed inzetten, voor een halve dag.
• Klanten met 52 weken contract mogen het hele jaar door ruilen, zowel binnen school- als vakantieweken.
• De nationale feestdagen binnen contract kunnen het hele jaar geruild worden.

KDV 40 weken 
• Een hele dag tegoed inzetten, voor een hele dag.
• Een hele dag tegoed inzetten, voor een halve dag. Resturen vervallen.
• Een halve dag tegoed inzetten, voor een halve dag.
• Een klant met 40 weken contract kan alleen binnen schoolweken ruilen.
• De nationale feestdagen binnen contract mag u alleen binnen de schoolweken ruilen.

BSO 52 weken 
• Een hele dag tegoed inzetten, voor een hele dag.
• Een hele dag tegoed inzetten, voor een halve dag. Resturen vervallen.
• Een halve dag tegoed inzetten, voor een halve dag.
• Een hele dag voor een hele dag (studiedag voor vakantiedag en andersom).
• De nationale feestdagen binnen contract kunnen het hele jaar geruild worden.

BSO 40 weken 
• Een hele dag tegoed inzetten, voor een hele dag.
• Een hele dag tegoed inzetten, voor een halve dag. Resturen vervallen.
• Een halve dag tegoed inzetten, voor een halve dag.
• Een klant met 40 weken contract kan alleen binnen schoolweken ruilen.
• De nationale feestdagen die in de 40 schoolweken vallen, mag u alleen binnen de schoolweken ruilen.


 

  • Jacco, 3 jaar

    tegen zijn juf: "Ga je al naar huis? Het is hier toch veel gezelliger!"

  • Fenna, 3 jaar

    "Voel me echt een prinses hier!"

  • Sanne, 5 jaar

    "Bij jullie eet ik wel 3 boterhammen, dat doe ik thuis niet hoor..."

Foto's