Direct contact 026 482 0002 

Algemene voorwaarden

Artikel 1          Toepasselijkheid


1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle plaatsingsovereenkomsten die worden gesloten tussen Koningskinderen en een ouder/verzorger ten behoeve van kinderopvang, dan wel een aanbieding daartoe van Koningskinderen, een en ander zoals nader is omschreven in deze algemene voorwaarden.

1.2       Een plaatsingsovereenkomst met Koningskinderen komt slechts tot stand nadat zowel Koningskinderen als de betreffende ouder/verzorger de tussen partijen gesloten plaatsingsovereenkomsten heeft ondertekend.

 

Artikel 2          Begripsbepalingen
2.1       In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: "voorwaarden", wordt verstaan onder:
a.         Koningskinderen: Koningskinderen Kinderopvang B.V., handelend onder de naam Koningskinderen;
b.         Kinderopvang, het een of meer dagen c.q. dagdelen per week, buiten de eigen huishouding, in georganiseerd verband en tegen geldelijke vergoeding bieden van onderdak, verzorging en begeleiding, aan gelijktijdig meerdere kinderen in de leeftijd van 6 weken tot en met 13 jaar, afkomstig uit meerdere huishoudens;
c.         Kinderdagopvang (KDV): opvang van kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar;
d.         Buitenschoolse opvang (BSO): opvang van kinderen vanaf 4 jaar (c.q. de leeftijd waarop het primair onderwijs begint) tot en met 13 jaar, met dien verstande dat naast verzorging en opvoeding ook toezicht en vrijetijdsactiviteiten worden aangeboden, waarbij in ieder geval opvang wordt geboden na school en in de schoolvakanties;
e.         Tussenschoolse opvang (TSO): opvang van kinderen vanaf 4 jaar (c.q. de leeftijd waarop het primair onderwijs begint) tot en met 13 jaar, met dien verstande dat naast verzorging en opvoeding ook toezicht en vrijetijdsactiviteiten worden aangeboden, waarbij in ieder geval opvang wordt geboden tussen de middag;
f.          Voorschoolse opvang (VSO): opvang van kinderen van 4 jaar tot en met 13 jaar, met dien verstande dat naast verzorging en opvoeding ook toezicht en vrijetijdsactiviteiten worden aangeboden, waarbij in ieder geval opvang wordt geboden voor aanvang van de school.
g.         Peuteropvang (PO): opvang van kinderen van 2 jaar tot 4 jaar, waarbij opvang wordt geboden tijdens basisschool tijden.
h.         Kindercentrum: een kinderdagverblijf, een verblijf voor Buitenschoolse opvang, een verblijf voor Tussenschoolse opvang, een verblijf voor Voorschoolse opvang en/of een verblijf voor Peuteropvang.
i.          Kinderdagverblijf: een verblijf voor opvang van kinderen van 6 weken tot 4 jaar (c.q. de leeftijd waarop het primair onderwijs begint);
j.          Opvangplaats: het aanbod van kinderopvang in een kindercentrum;

 

Artikel 3          Verrichten van diensten door Koningskinderen

3.1       Koningskinderen verricht de navolgende diensten ten behoeve van kinderopvang:
Kinderdagopvang (7.30 -18.30), Buitenschoolse, Tussenschoolse en Voorschoolse opvang en Peuteropvang in een kindercentrum.

3.2       Inschrijven voor de kinderopvang in een kindercentrum van Koningskinderen geschiedt door invulling van het inschrijfformulier welke door Koningskinderen ter beschikking zal worden gesteld. Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de wettelijk vertegenwoordiger van het betreffende kind. Nadat het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier en het inschrijfgeld door Koningskinderen is ontvangen zal zij, indien mogelijk, een plaatsingsovereenkomst opstellen voor de vaste uren/dagdelen. Hierbij is het bepaalde in de artikelen 4 en 11 van belang.

3.3       Bij inschrijving dient door de ouder eenmalig het inschrijfgeld aan Koningskinderen te worden voldaan. Het inschrijfgeld dient te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL28 INGB 0009 3210 22. Pas na ontvangst van het inschrijfgeld wordt de inschrijving in behandeling genomen. Indien Koningskinderen u geen plaats kan aanbieden, de ouder afziet van een door Koningskinderen aangeboden plaats of afziet van de inschrijving vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. De betaling van inschrijfgeld dient om een gedeelte van de door Koningskinderen gemaakte administratieve kosten te dekken.

 

Artikel 4          Wachtlijst

4.1       Koningskinderen zal zich inspannen het aangemelde kind te plaatsen bij het door de ouder gewenste kindercentrum op de door de ouder gewenste dagdelen / uren. Indien zulks, naar het inzicht van Koningskinderen, om welke redenen dan ook, niet mogelijk mocht blijken, zal het kind door Koningskinderen op een wachtlijst worden geplaatst en zo spoedig als mogelijk in het gewenste kindercentrum op het gewenste dagdeel worden geplaatst. Hierbij is het bepaalde in artikel 11 van toepassing.

4.2       Indien een gereserveerde plaats door de ouder wordt geannuleerd, vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Tevens brengen wij de kosten van de gereserveerde kindplaats voor één maand in rekening indien het kind nog niet geboren is of de leeftijd van drie maanden nog niet heeft bereikt ten tijde van totstandkoming van de plaatsingsovereenkomst.

4.3       Koningskinderen hanteert een wachtlijst waarvan de volgorde wordt bepaald door de volgende factoren: Datum van inschrijving (= datum ontvangst inschrijfgeld), leeftijd van het kind, dagdelen van gewenste plaatsing, broertjes/zusjes van reeds geplaatst kind (mits het kindje in de eerste vier maanden van de zwangerschap is ingeschreven), mutaties van bestaande plaatsingsovereenkomsten.

 

Artikel 5          Openingstijden van Koningskinderen

5.1       Behoudens onvoorziene omstandigheden zoals bepaald in artikel 11 zijn de kindercentra van Koningskinderen het gehele jaar op werkdagen geopend, behoudens op officiële nationale feestdagen, Goede vrijdag en 5 mei.

5.2       Wanneer er voor Buitenschoolse opvang, in verband met studiedagen van de scholen, extra opvanguren zijn gewenst op Koningskinderen, dient de ouder dit minimaal één week van tevoren schriftelijk door te geven aan de groepsleiding. Koningskinderen behoudt zich het recht later aangemelde kinderen te weigeren voor extra opvanguren, deze kinderen kunnen vanaf reguliere openingstijden van de BSO terecht bij Koningskinderen. Koningskinderen verstrekt deze service alleen voor de studiedagen van de scholen.

5.3       Indien kinderen buiten de openingstijden (zie website) en dus "Te laat" worden opgehaald treedt de "Te laat-regeling" in werking. De kosten verbonden aan het "Te laat" ophalen van een kind (of kinderen) worden per kind in rekening gebracht. Wanneer de ophaaltijd binnen een maand meerdere malen (door hetzelfde gezin) wordt overschreden, worden de tarieven voor desbetreffende gezin aangepast. Koningskinderen verwacht van ouder/verzorger voortijdig (telefonisch) bericht wanneer de uiterste ophaaltijd wordt overschreden door een situatie van overmacht. De "Te laat-regeling" wordt ook tussen de middag toegepast wanneer volgens de plaatsingsovereenkomst alleen de ochtend wordt afgenomen.

 

Artikel 6          Toelating van kinderen

6.1       Koningskinderen laat in haar kindercentra kinderen toe in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar (c.q. de leeftijd waarop het primair onderwijs eindigt).

6.2       Indien naar het oordeel van Koningskinderen blijkt dat een in het kindercentrum geplaatst kind een zodanig gedrag vertoont dat het kind niet op de bij Koningskinderen gebruikelijke wijze kan worden opgevangen dan wel indien daardoor gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de overige in het kindercentrum aanwezige kinderen, heeft Koningskinderen het recht dat kind de verdere toegang tot het kindercentrum te ontzeggen. Indien Koningskinderen overweegt van deze mogelijkheid gebruik te maken, zal zij de ouder / verzorger daaraan voorafgaand daarvan in kennis stellen.

6.3       Een kind van wie de geestelijke of lichamelijke gezondheidstoestand naar het oordeel van Koningskinderen zodanig is dat hij/zij niet op de voor Koningskinderen gebruikelijke wijze kan worden opgevangen, behoeft Koningskinderen niet te plaatsen. Koningskinderen zal hieromtrent in overleg treden met ouder/verzorger. De ouder van het kind draagt er zorg voor dat bij aanmelding alle gegevens die op enigerlei wijze hierbij van belang kunnen zijn (zoals inentingen) aan Koningskinderen worden verstrekt.

6.4       De ouders van een ziek kind welke reeds in een kindercentrum van Koningskinderen wordt opgevangen, brengen het kind liever niet naar het kindercentrum. Er is onder meer sprake van ziekte indien een kind een lichaamstemperatuur heeft van 38 graden Celsius of hoger, dan wel indien het kind een besmettelijke ziekte heeft. Indien een kind op het kindercentrum ziek wordt, zal direct contact met de ouders worden opgenomen. Bij koorts draagt Koningskinderen de verantwoording van het zieke kind over aan ouder/verzorger van het kind. Tevens zal de ouder/verzorger een "achtervangadres" bij Koningskinderen achterlaten. Het achtervangadres mag niet verder dan 20 minuten verwijderd zijn van Koningskinderen, rekening houdend met het soort vervoer en verkeersituatie als file.

6.5       Koningskinderen behoudt zich het recht voor om gedurende de vakantieperiode het kind in een ander kindercentrum onder te brengen dan in de overeenkomst genoemd kindercentrum.

6.6       Cliënt stemt in met het Pedagogisch Beleidsplan van Koningskinderen welke op aanvraag kan worden ingezien bij Koningskinderen.

6.7       Koningskinderen treft zodanige personele en materiële voorzieningen dat haar kindercentra optimaal geschikt zijn voor de opvang van kinderen, dit met inachtneming van de daartoe in acht te nemen regelgeving en eventueel gestelde voorwaarden bij aan Koningskinderen gegeven en nog te geven vergunningen.

 

Artikel 7          Tarieven

7.1       De door de ouder/verzorger aan Koningskinderen verschuldigde tarieven blijken uit de tarievenlijst.

7.2       Koningskinderen is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks op 1 januari aan te passen. De wijziging van de tarieven kan tevens tussentijds plaatsvinden indien Koningskinderen daartoe wordt genoodzaakt door (onder meer) wijzigingen in de toepasselijke CAO en/of wettelijke maatregelen.

7.3       Tijdens vakantie en ziekte van het kind, dat ingevolge de met ouder/verzorger gesloten overeenkomst in een kindercentrum van Koningskinderen wordt opgevangen en wanneer het kindercentrum is gesloten wegens algemeen erkende feestdagen zoals vastgelegd in de CAO-Kinderopvang, blijft de ouder/verzorger de overeengekomen tarieven voor de gehuurde kindplaats verschuldigd.

7.4       Bij Buitenschoolse opvang wordt een gemiddelde eenheidsprijs per dag per maand vastgesteld. Vakantie- en schooldagen zijn op deze wijze met elkaar verrekend bij een 52 weken contract.

7.5       Bij Tussenschoolse-, Voorschoolse- en Peuteropvang wordt de maandprijs berekend op basis van de schoolkalender. Vakantiedagen worden niet in rekening gebracht.

 

Artikel 8          Betaling en Incasso

8.1       Betaling van de kinderopvang geschiedt middels automatische incasso door Koningskinderen. Indien dit nadrukkelijk niet gewenst is zullen extra kosten in rekening worden gebracht voor betaling via overschrijving.

8.2       Een machtiging (voor de automatische incasso) voor de gehele duur van de plaatsingsovereenkomst zal bij het aangaan van de plaatsingsovereenkomst door de ouder/verzorger aan Koningskinderen worden verstrekt.

8.3       De automatische incasso van het factuurbedrag zal plaatsvinden de laatste werkdag van de maand. Het te incasseren factuurbedrag zal bestaan uit de navolgende componenten:
- vooruitbetaling van de vaste en flexibele uren van de volgende maand;
- nabetaling van de extra afgenomen dagen c.q. dagdelen;
- nabetaling van het "Te laat" ophalen, buiten de regulieren openingstijden;
- eventuele nabetalingen dan wel vooruitbetalingen van, o.a., afgenomen  maaltijden etc.

8.4       Bij het storneren (c.q. niet tijdige betaling) van het verschuldigde factuurbedrag is de ouder/verzorger in gebreke, zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling.

8.5       Bij het storneren (c.q. niet tijdige betaling) kan Koningskinderen de ouder / verzorger administratiekosten en/of bankkosten in rekening brengen. Tevens is de ouder / verzorger de wettelijke rente over het openstaand factuurbedrag verschuldigd.

8.6       Koningskinderen is bevoegd een eventuele vordering op de ouder / verzorger uit handen te geven en de kosten daarvan integraal te verhalen op de schuldenaar. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 30,00. Een en ander onverminderd het recht ter zake nakoming of ontbinding van de plaatsingsovereenkomst al dan niet met volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 9          Duur

9.1       De plaatsingsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.2       In afwijking van het bepaalde in het vorige lid eindigt de plaatsingsovereenkomst evenwel van rechtsweg bij het bereiken van de leeftijdscriteria verbonden aan de soort kinderopvang.

9.3       Partijen hebben het recht de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand en altijd per de eerste van de maand.

9.4       Wijzigingen in het aantal dagdelen of veranderen van dagdeel (dagdelen) vastgelegd in de plaatsingsovereenkomst gebeurt middels een volledig ingevuld en ondertekend mutatieformulier. Sporadisch dagdelen ruilen kan alleen plaatsvinden in overleg met de groepsleiding.

9.5       Mutaties waarbij sprake is van een vermindering in dagdelen en/of aantal uren vinden plaats onder dezelfde voorwaarden als beschreven in artikel 9.3

9.6       Een plaatsingsovereenkomst kan ingaan op elke willekeurige dag van de maand.

 

Artikel 10        Verzekeringen

10.1      Koningskinderen heeft voor ieder kind dat in een van haar kindercentra wordt opgevangen een ongevallenverzekering afgesloten.

10.2      De aansprakelijkheid van Koningskinderen is beperkt tot het maximale bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

10.3      Op verzoek kunnen de polisvoorwaarden van deze verzekeringen worden ingezien.

10.4      Ouders/verzorgers zijn op de hoogte dat kinderen tijdens opvanguren mee kunnen worden genomen met uitstapjes georganiseerd door Koningskinderen onder leiding van professionele groepsleiding en rekening houdend met de leeftijd van het kind.
Ouder/verzorger kan aangeven bij de groepsleiding bezwaar te hebben tegen het maken van uitstapjes. De groepsleiding zal dit bezwaar samen met ouder/verzorger vastleggen op het Kennismakingsformulier waarop alle kindgegevens zijn genoteerd en rekening houden met het bezwaar.

 

Artikel 11        Overmacht

11.1      Onder overmacht wordt begrepen de omstandigheden voortvloeiende uit onder andere het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen en/of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, mobilisatie, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand en voorts iedere omstandigheid, welke Koningskinderen redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien.

 

Artikel 12        Klachtenregeling

12.1      Koningskinderen heeft een klachtenafhandeling. Op verzoek kan een ouder / verzorger een klantreactie-formulier opvragen of rechtstreeks contact zoeken met de groepsleiding of de directie.
Klachten kunnen tevens worden neergelegd bij de Oudercommissie van Koningskinderen. Natuurlijk kunt u ook altijd terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie, zonder onze tussenkomst. U kunt dan terecht bij het Spectrum Provinciale Klachtencommissie (welzijn, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang) in Velp waarbij wij ons hebben aangesloten. Het telefoonnummer is 026 3846285.

12.2      Koningskinderen heeft de medezeggenschap van ouders/verzorgers geregeld via een Oudercommissie per vestiging. De Oudercommissie heeft in samenwerking met Koningskinderen een reglement opgesteld. De Oudercommissie bestaat uit zes leden (ouders) en wordt bijgewoond door een directielid van Koningskinderen.

 

Artikel 13        Privacy

13.1      Koningskinderen zal kindgegevens (observaties, rapportage e.d.) met zorg en indien nodig achter gesloten deuren bewaren.

13.2      Koningskinderen gebruikt zelf vastgelegde beelden (foto's) waarop onze dagelijkse bezigheden te zien zijn in de nieuwsbrief Praatjesmakers, in de wissellijsten op de locatie(s), sociale media en op haar website. Koningskinderen houdt hierbij sterk rekening met de privacy van ouder/verzorger en kind. Het doel van het presenteren van de foto's is het ophalen van leuke, grappige gebeurtenissen, geschiedenis vastleggen en een beeld te geven van de gang van zaken op Koningskinderen. Ouder / verzorger kan aangeven bij de groepsleiding bezwaar te hebben tegen het plaatsen van deze foto's waarop zijn of haar kind(eren) in beeld is/zijn gebracht. De groepsleiding zal dit bezwaar samen met ouder / verzorger vastleggen op het Kennismakingsformulier waarop alle kindgegevens zijn genoteerd en rekening houden met het bezwaar.

 

Artikel 14        Slotbepaling

14.1      In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, streven partijen er naar in onderling overleg en met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid, tot een voor beiden acceptabele oplossing te komen.

14.2      Eventueel uit de plaatsingsovereenkomst voortvloeiende geschillen die niet tot overeenstemming leiden, zullen worden berecht door de bevoegde arbiter in het arrondissement Arnhem.

 

Artikel 15        Algemene Bepalingen

15.1      De bepalingen in deze algemene voorwaarden kunnen door Koningskinderen worden aangepast. In dat geval wordt de ouder / verzorger hiervan 1 maand voor ingang van de wijzigingen in kennis gesteld.

15.2      Conversiebepaling. Indien een of meer bepalingen uit haar overeenkomst(en) met afnemer niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overgebleven bepalingen volledig in stand, terwijl partijen voorts voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden te hebben overeengekomen datgene wat wettelijk geoorloofd is en de strekking van de buiten werking gesteld bepaling het meest nabij komt.


Versie maart 2014

  • Jacco, 3 jaar

    tegen zijn juf: "Ga je al naar huis? Het is hier toch veel gezelliger!"

  • Fenna, 3 jaar

    "Voel me echt een prinses hier!"

  • Sanne, 5 jaar

    "Bij jullie eet ik wel 3 boterhammen, dat doe ik thuis niet hoor..."

Foto's