Direct contact 026 482 0002 

Kwaliteit

Binnen onze organisatie wordt alles in het werk gesteld om kwalitatief hoogwaardige kinderopvang te bieden. Kwaliteit bieden betekent de beste opvang voor kinderen, ouders die met een gerust hart hun kind(eren) aan ons toevertrouwen en medewerkers die elke dag met plezier naar hun werk gaan. De kwaliteit van Koningskinderen Kinderopvang spreekt uit grote en kleine zaken binnen onze organisatie, het is de rode draad in onze geschiedenis en die voor onze toekomst.

Koningskinderen stelt zich ten doel om de opvang van kinderen en wijze van dienstverlening zo uit te voeren, dat niet alleen aan de eisen omtrent De Wet Kinderopvang wordt voldaan. Wij onderscheiden ons, omdat we denken dat “goed” altijd beter kan.

Inspectie

Sinds de invoering van de Wet Kinderopvang in 2005, moeten aanbieders in de kinderopvangbranche om wettelijk erkend te worden en geregistreerd te zijn, zich houden aan alle normen en regels zoals de Wet Kinderopvang deze omschrijft. Zonder registratie is het voor ouders niet mogelijk om kinderopvangtoeslag aan te vragen voor de afgenomen uren kinderopvang. Om de kwaliteit te waarborgen van de kinderopvang in Nederland is het van belang dat deze getoetst wordt.
Regelmatig wordt Koningskinderen Kinderopvang daarom gecontroleerd door de GGD/VGGM door middel van aangekondigde of onaangekondigde inspecties op de verschillende locaties. Om een indruk te geven van de kwaliteit met betrekking tot de gecontroleerde punten vindt u hieronder de laatste inspectierapporten.  

Vier ogen en vier oren in de praktijk

Op 1 juli 2013 is binnen de kinderdagopvang het vier ogen en vier oren principe in werking getreden. Kinderdagverblijven moeten sindsdien voldoen aan de wettelijke verplichting van kortweg het vierogen principe. Met deze maatregel moet de veiligheid binnen de kinderopvang vergroot worden. Kortweg houdt deze maatregel in dat pedagogisch medewerkers op de werkvloer altijd gehoord en gezien moeten kunnen worden door een andere volwassene.

Voor Koningskinderen is in de dagelijkse praktijk niet veel veranderd. Juist omdat Koningskinderen werkt met een vast team van pedagogisch medewerkers en al vanaf haar opening opvang biedt in open, transparante groepsruimten en werkt met koppelgroepen.

Koningskinderen heeft in overleg met het team en de Oudercommissies van Het Koninkrijk en Villa Vorstelijk hieromtrent beleids- en werkafspraken gemaakt. Deze vindt u hieronder in het vier ogen en vier oren beleid.

Klachten

Klachtenregeling ouders
Wij hechten er veel belang aan te weten hoe ouders onze dienstverlening ervaren. Het kenbaar maken van klachten of verbeterpunten zorgt ervoor dat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Een klacht of verbeterpunt kunnen ouders rechtstreeks bij de groepsleiding neerleggen of bij de directie van Koningskinderen. Koningskinderen heeft een Klantreactieformulier ontwikkelt voor ouders die een klacht of verbeterpunt hebben voor onze organisatie. Op deze manier willen we ouders een prettig middel bieden om aan te geven dat ze het ergens niet mee eens zijn of dat ze iets graag verbeterd zien.
Graag lossen we een klacht zelf op, naar tevredenheid. Natuurlijk kunnen ouders ook altijd terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie, zonder onze tussenkomst. Ouders kunnen dan terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie, zonder onze tussenkomst. Ouders kunnen voor informatie, advies en mediation terecht bij Klachtloket Kinderopvang, www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/

Meer informatie over ons Intern Klantenreglement vindt u in deze link.

Met deze link kunt u het klant reactieformulier downloaden.


Klachtenregeling Oudercommissie
De Oudercommissie kan een klacht indienen bij de Geschillencommissies Kinderopvang en Peuterspeelzalen, indien er zich een geschil tussen de Oudercommissie en de directie van Koningskinderen voordoet. De Geschillencommissie Kinderopvang waarbij wij ons hebben aangesloten treed op als Klachtenkamer. De Geschillencommissie is te bereiken via www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/

De Oudercommissie wordt in een klachtenprocedure in rechte vertegenwoordigd door de voorzitter of door een gemachtigde.

Uit het ABC boek van Koningskinderen

Medezeggenschap
Binnen de visie van Koningskinderen speelt de medezeggenschap van ouders een belangrijke rol. Wij horen graag terug waar u als ouder tegenaan loopt, waar verbeteringen kunnen plaatsvinden, maar ook waar u erg tevreden over bent. Als ouder kunt u meedenken in de Oudercommissie. De kinderdagopvang en de bso hebben een eigen oudercommissie. U kunt een idee onder de aandacht brengen bij de Oudercommissie d.m.v. de brievenbus van de Oudercommissie of door ze te mailen: ockdv@koningskinderen.nl en ocbso@koningskinderen.nl. Ook kunt u een Klantreactie-formulier invullen voor Koningskinderen. Hierop krijgt u altijd een schriftelijke reactie.

Het laatste jaarverslag van de klachtencommissie Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang Gelderland/Overijssel (WMK) vindt u hieronder in de lijst. De gespecificeerde klachten zijn van andere aanbieder dan Koningskinderen.

  • Jacco, 3 jaar

    tegen zijn juf: "Ga je al naar huis? Het is hier toch veel gezelliger!"

  • Fenna, 3 jaar

    "Voel me echt een prinses hier!"

  • Sanne, 5 jaar

    "Bij jullie eet ik wel 3 boterhammen, dat doe ik thuis niet hoor..."

Foto's